Chả mực

500,000

Cua hoàng đế

2,000,000

Cá hồi

600,000